Postup žadatele o povolení reklamy

Jaký je postup žadatele o povolení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu?

1.  Pro umístění reklamních a informačních zařízení a staveb pro reklamu je nutné podání předepsaného formuláře „Žádost o územní souhlas“, včetně předepsaných příloh. Pouze informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2, umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací nevyžadují úz. rozhodnutí, stav. povolení ani úz. souhlas či ohlášení (§ 79 odst. 2 písm. a stav. zákona). Žádost se podává u příslušného stavebního úřadu, se kterým je také možno konkrétní postup stavebního úřadu předem konzultovat.

2.  Pro provedení reklamního a informačního zařízení se dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 15 stavebního zákona nevyžaduje podání ohlášení ani žádosti o stavební povolení.

3.  Pro provedení stavby pro reklamu dle § 104 odst. 1 písm. e) stavebního zákona je nutné podání předepsaného formuláře „Ohlášení stavby“ včetně projektové dokumentace. K ohlášení stavebník přiloží předepsané doklady dle § 105 stavebního zákona.

Rozhodnutí o umístění stavby/zařízení ani územní souhlas nevyžadují informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací. Územní souhlas postačí u staveb pro reklamu. Stavební povolení ani ohlášení nevyžadují informační a reklamní zařízení o celkové ploše menší než 0,6 m2. Ohlášení vyžadují (nestanoví-li stavební úřad jinak) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku o celkové ploše 0,6 m2. 

Ohlášení vyžadují vždy stavby pro reklamu. Další podrobnosti stanoví vyhlášky o obecných požadavcích na výstavbu a o bezbariérovém užívání staveb. Tyto vyhlášky mimo jiné stanoví, že zařízení pro informace, reklamu a propagaci nesmějí svým provedením a umístěním porušovat krajinný ráz, ohrožovat bezpečnost ve veřejných prostranstvích, bezpečnost a pořádek, bránit rozhledu na pozemních komunikacích, nad přípustnou míru obtěžovat okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem a způsobovat na pozemních komunikacích, veřejných plochách a prostranstvích překážky.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí