Postup stavebního úřadu

Jaký je postup stavebního úřadu při posouzení záměru:

– umístění reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu? 

Stavební úřad po posouzení záměru na základě žádosti o územní souhlas a přiložených dokladů může dle § 96 stavebního zákona vydat územní souhlas, pokud je záměr v zastavěném území nebo zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Nesplňuje-li záměr podmínky pro vydání územního souhlasu, stavební úřad rozhodne podle § 96 odst. 5 stavebního zákona usnesením o provedení územního řízení.

– provedení reklamního a informačního zařízení nebo stavby pro reklamu? 

Stavební úřad po posouzení záměru na základě ohlášení stavby a požadovaných příloh vydá písemný souhlas s provedením ohlášené stavby podle § 106 stavebního zákona, pokud je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky nebo rozhodnutími dotčených orgánů a s územním souhlasem. Pokud ohlášení není úplné nebo záměr nesplňuje podmínky 
pro vydání souhlasu s provedením ohlášeného záměru, stavební úřad rozhodne podle § 107 odst. 1 stavebního zákona usnesením o provedení stavebního řízení.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí