Kompetence a závazná stanoviska Odboru památkové péče

Jak postupovat v případě že se objekt nachází v památkové zóně a nebo přímo spadá pod dohled památkové péče?

Na základě ust. § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „památkový zákon“) platí, že k umístění firemního označení na kulturní památku (§ 14 odst. 1 památkového zákona) nebo na budovu, která sice není kulturní památkou, ale nachází se na území památkové zóny (§ 14 odst. 2 památkového zákona), je třeba vyžádat si předem tzv. závazné stanovisko. Závazné stanovisko je vydáváno ve správním řízení. U kulturní památky může podat žádost o vydání závazného stanoviska pouze její vlastník (spoluvlastníci). U budovy, která kulturní památkou není, nemusí žádat pouze vlastník (spoluvlastníci) – žádost může podat také správce nebo uživatel. Každý, kdo podává žádost, je povinen prokázat, jaký vztah k nemovitosti má a na základě jakého právního titulu (výpis z katastru nemovitostí, smlouva apod.). Žadatel nemusí jednat přímo sám, může se nechat ve správním řízení zastupovat na základě plné moci. Předmětem posuzování, zda umístění firemního označení je či není z pohledu památkové péče přípustné, je nejen samotný text žádosti, ale také 2 paré dostatečně určité, srozumitelné a řádně okótované grafické dokumentace k firemnímu označení. V žádosti nebo jejích přílohách je třeba popsat zejm. materiál, barevnost, obsah, přesné umístění v rámci celého parteru budovy a způsob kotvení. Z podané žádosti musí být zcela jasně zřejmé, jak přesně má označení provozovny vypadat a kde a jak přesně má být osazeno (včetně detailů).

V souladu s ust. § 14 odst. 6 památkového zákona se k umístění firemního označení také vyjadřuje písemně odborná organizace státní památkové péče, kterou je Národní památkový ústav (dále jen NPÚ). Žádost se však podává na Útvar hlavního architekta a stavebního řádu (dále jen ÚHAaSŘ), oddělení památkové péče, magistrátu města, který doručenou žádost a její přílohy předloží k posouzení územnímu odbornému pracovišti NPÚ v Ostravě, které vypracuje své písemné 
vyjádření. Písemné vyjádření NPÚ je zásadním podkladem pro vydání závazného stanoviska. Vydané závazné stanovisko je třeba číst jako jeden celek. Jsou-li v něm stanoveny podmínky, je potřeba je při realizaci umístění firemního označení dodržet; v opačném případě se žadatel vystavuje nebezpečí uložení pokuty v sankčním řízení.

POZOR! Vydáním závazného stanoviska celý proces nekončí! K umístění firemního označení je zpravidla potřeba požádat stavební úřad o vydání územního souhlasu nebo územního rozhodnutí. Závazné stanovisko ÚHAaSŘ, oddělení památkové péče zpravidla slouží dle § 11 odst. 3 památkového zákona jako závazný podklad v řízení vedeném u stavebního úřadu. Na základě § 29 památkového zákona lze vydat závazné stanovisko také pro řízení o dodatečném povolení firemního označení. V případě, že firemní označení bude realizováno bez závazného stanoviska však hrozí nebezpečí, že nebude v realizované podobě či umístění schváleno a bude muset být odstraněno!

ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

Žádost o vydání závazného stanoviska může podat pouze vlastník (spoluvlastníci) kulturní památky, za kterého je oprávněn jednat určený zástupce na základě písemné plné moci, případně společenství vlastníků jednotek (to jedná přímo na základě občanského zákoníku, není třeba plné moci). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. 

Žádost o vydání závazného stanoviska k objektu, který není kulturní památkou, může podat vlastník (spoluvlastníci), její správce nebo uživatel. Za uvedené osoby je oprávněn jednat určený zástupce na základě písemné plné moci, případně společenství vlastníků jednotek (opět přímo na základě zákona, bez plné moci). Podpisy na plné moci nemusí být úředně ověřeny. Identifikační údaje o žadateli musí být v souladu s ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, popř. i s ust. § 19 a násl. správního řádu (u fyzické osoby jméno a příjmení, datum narození, bydliště, 
adresa pro doručování; u právnické osoby obchodní firma/název, IČO a sídlo). Vzorová žádost zveřejněná na internetových stránkách Odboru památkové péče tyto nezbytné údaje obsahuje.

 

PŘÍLOHY ŽÁDOSTI:

Originál plné moci pro zástupce nebo společného zmocněnce (v případě, že nežádá oprávněná osoba samostatně).

2× řádná okótovaná projektová dokumentace navrhovaného označení provozovny. Je nezbytné, aby z dokumentace byla jednoznačně a jasně zřejmá celková podoba nově navrhovaného prvku (včetně technických detailů) a přesné místo a způsob osazení. Součástí dokumentace musí být technická zpráva s podrobným popisem záměru. V dokumentaci se zaměřte na všechny rozměry navrhovaného prvku (celkové, i všech souvisejících částí – např. konzol atp.), kterými jsou materiály, barevnost, přesný způsob kotvení, navrhované místo osazení v rámci parteru celého objektu.


Konkrétně je vhodné doložit tyto výkresy: 
celkový pohled (stávající a navrhovaný stav), zákres do fotografie či vizualizaci navrhovaného řešení, pohled a řez samotným prvkem, detaily. Požadavky na rozsah a podrobnost zpracování dokumentace se mohou lišit v závislosti na konkrétním návrhu. 
 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí