Městský mobiliář

Jedná se o bannery (popř. desky) na zábradlích, lavičkách, reklamní válce, zařízení umístěné na sloupech veřejného osvětlení (slouží k výlepu plakátů, podobně jako plakátovací plocha, popř. k umístění směrových tabulí). Dále také flexy a horizonty (nosiče s pevným podkladem) nebo outbannery (vlajky) a dnes oblíbené citylighty. Umístění reklamy na městském mobiliáři obecně je nežádoucí zejména v území s památkovou ochranou a ve významných veřejných prostranstvích. Plakáty, polepy a plachty na mobiliáři, stožárech a sloupech jsou zakázány platným Nařízením města o regulaci reklamy na území městských památkových zón a určených ulic. V případě konání akcí (společenské, kulturní, sportovní a další městské akce) je možné propagační materiály umístit na reklamní válce, citylighty či hypercuby. Materiály budou obsahovat pouze základní upoutávky na datum konání a názvy akcí.

Městský mobiliář

REKLAMY NA SLOUPECH
 

Městský informační systém

Směrové označení

Další reklamní zařízení

Negativní příklady použití umístění směrových označení a reklam na sloupech veřejného osvětlení (různá velikost a tvar, levné materiály, obtočení kolem sloupu, velký počet, způsob uchycení)

 

Jedná se o reklamní zařízení nebo navigace k provozovnám umístěná na sloupech technické infrastruktury popř. na sloupech veřejného osvětlení. Reklamní prvky jsou obdélníkové, jednostranné nebo oboustranné, uchycené ke sloupu.

Na ostatním území města (mimo plochy, kde je umístění zakázané Nařízením) je možno je umístit jen v případě, že nosiče jsou oficiálně schváleny jako reklamní nosiče. 

Zařízení budou mít jednotný design a řešení.

 

Metodické nařízení se netýká umisťování městského nformačního zařízení, které je instalováno ve významných městských prostorech a komunikacích a slouží orientaci obyvatel a návštěvníků (má již jednotný vizuální styl na celém území města).

Za rozhodující lze považovat nejenom 
vlastní vzhled a materiálové zpracování, 
ale zejména jejich počet (hustota), vlastní umístění ve veřejném prostoru. Za nevhodné řešení se obecně považuje přílišná hustota těchto zařízení a jejich umístění na významných 

veřejných prostorech typu náměstí, parků, hřbitovů, vedle výtvarných děl,
soch apod. 

Pozn.: pro tuto reklamu, či navigaci se doporučuje vypracovat jednotný podklad, jednotné řešení pro zájemce o reklamu na sloupech a to v součinnosti s provozovatelem těchto sloupů (Ostravskými komunikacemi).

 

PLAKÁTOVACÍ PLOCHY A ZAŘÍZENÍ
 

Plakátovací plocha z levného materiálu, neprofesionální provedení, absence údržby, kombinace s dalším reklamním zařízením.       

Nepřiměřeně velká, neudržovaná plocha svým vzhledem degraduje veřejný prostor.

Neudržované plochy plakátovacích sloupů vytváří ve veřejném prostoru negativně vnímané prvky.

Jedná se o plochy určené k výlepu plakátů do velikosti A1. Jedná se o velkoformátové plochy pro umístění plakátů nebo válcové prvky. Pro umístění tohoto zařízení je nutné:

Tradiční typologie, jednoduchá forma, rozměry uzpůsobené danému prostoru, podklad, bez osvětlení (osvětlení zajištěno pouze veřejným osvětlením).

Doporučuje se, aby se v každém místě vyskytoval pouze jeden nosič.

Plakátovací plochy slouží pouze pro 
propagaci kulturních a společenských akcí. Měly by být zpracované z kvalitních ušlechtilých materiálů. Nezbytná je jejich častá a důkladná údržba.

Ukázka plakátovacího sloupu nepřiměřené velikosti a s neudržovanou plochou.

 

CITYLIGHT
 

Pozitivní příklad – prezentace kulturní akce v historickém jádru města.

Citylight s reklamou před obchodním centrem.

Jedná se obvykle o prosvětlený oboustranný nosič, většinou o rozměrech 118,5 × 185 cm, ukotvený do komunikace (kovová konstrukce, pevný sokl, atp.). Vyskytuje se jak samostatně tak i v rámci konstrukce zastávkových přístřešků. Jejich umístění ve veřejném prostoru je vhodné, avšak i zde je nutno citlivě řešit jejich počet a umístění. Doporučuje se střídmost v jejich počtu a umístění mimo hlavní pohledové osy, či průhledy na výtvarná díla, významné stavby a architektonické prvky v dané lokalitě. 

Ve významných městských prostorách lze v citylight vitrínách propagovat pouze    kulturní, společenské a sportovní akce.

Nepřípustné jsou celoplošně polepené zastávkové přístřešky.

Mimo významné městské veřejné prostory lze využít citylight vitrínu i pro komerční reklamu.

 

REKLAMNÍ LAVIČKY
 

Nevkusné polepy na neudržovaných lavičkách nejsou odpovídajícím mobiliářem kvalitního veřejného prostředí.

 

Jedná se o bannery, polepy na lavičkách, které slouží k výlepů plakátů, podobně jako plakátovací plocha. Lavičky s polepy jsou z levného materiálu, neestetické a svým umístěním degradují veřejná prostranství. 

Umístění reklamy na tomto typu městského mobiliáře je obecně nežádoucí. Její umisťování je ošetřeno aktuálně platným Nařízením města o regulaci reklamy na území městských památkových zóny, a určených ulic a veřejných prostranství.

 

VELKOPLOŠNÁ REKLAMA
 

Ukázka bilboardu mimo centrum města

Velkoplošná reklama v památkově 
chráněném území.

Ukázka velkého množství velkoplošných reklamních zařízení v kombinaci s dopravním značením.

Jde o velký formát plošné reklamy. 
Nejčastější typ je billboard, obvykle 
o rozměrech 5,1 m × 2,4 m, může být 
i větší (např. bigboard). 
Jedná se o jakoukoli reklamní plochu 
podobné velikosti, která neslouží jako 
plakátovací plocha. 

Je přípustné jejich nasvícení. Ostatní 
velkoformátové plakátovací plochy je 
možné popsat jako plochy, které jsou 
neseny konstrukcí a uchyceny do základů, pro vylepování velkoformátových reklam.

Billboardy a další typy velkoplošné reklamy podléhají povolení stavebního úřadu. Jejich umístění je řešeno Územním plánem Ostravy, na základě kterého budou v jednotlivých funkčních plochách posuzovány z hlediska kritérií kategorie „podmíněně přípustné využití“. Podmínkou pro jejich umístění je, že nesmí snižovat bezpečnost silničního provozu, narušovat vzhled prostředí, narušovat účel, pro který je pozemek územním plánem určen, obtěžovat hlukem nebo světlem především okolní zástavbu určenou pro bydlení, zdravotnictví, ubytování apod. 

Billboardy jsou na území s památkovou ochranou a v zastavěném území města obecně nežádoucí a v takových případech lze předpokládat negativní stanoviska jak orgánů památkové péče, úřadu územního plánování, tak také samosprávných orgánů města.
 

Umístění billboardů lze povolit mimo zastavěnou část města, i v takovém případě je potřeba pro bezproblémové povolení kvalita vlastního zpracování konstrukce a jejich množství. Nelze předpokládat, že budou povolována reklamní zařízení neestetická a umisťovaná  na betonových podstavcích mobilního typu.

 

REKLAMA NA ŠTÍTECH A FASÁDÁCH BUDOV
 

Napnutá plachta s reklamou a názvem provozovny v pásu fasády degraduje její vzhled.

Napnuté plachty s reklamami na fasádě, působí levně a neesteticky, překrývají štuky fasády, v území s památkovou ochranou je toto řešení nepřípustné.

 Napnutá levná plachta na fasádě.

Jedná se o jakékoli reklamní sdělení ve formě banneru (plachty), zavěšené plachty na konstrukci nebo přímo na fasádě domu. 

Tento typ reklamy je obecně v historickém prostředí a ve významných veřejných prostorách a ulicích nežádoucí s výjimkou citlivých vývěsních štítů v parteru domu (ideálně do výše max. 1. nadzemního podlaží).

 

Ve výjimečných individuálních případech je možné obnovit doložitelnou historickou tradici reklamy, případně i vytvořit zcela novou, která důsledně respektuje tvarosloví objektu. Tyto případy vyžadují povolení od oddělení památkové péče, ÚHAaSŘ, MMO a stavebního úřadu.

Napnutá plachta na štítu objektu 
s nasvětlením samostatnými reflektory.

 

REKLAMA NA STŘECHÁCH
 

Název firmy na střeše objektu z jednotlivých písmen při dodržení velikosti.

Zvolená agresivní barevnost nepatří 
do památkově chráněného území.

Název provozovny je umístěn 
nevhodně na hřebeni střechy.

Název provozovny z jednotlivých písmen umístěn na střeše.

Jedná se o reklamu a nápisy umístěné  nad střešní rovinou a nad korunní římsou stavby. V MPZ je toto pojetí reklamy nevhodné. Pouze u budov, kde je historicky doložitelné a koncipované již při architektonickém návrhu, je toto reklamní onačení přípustné. Mimo území městské památkové zóny platí ustanovení prováděcí vyhlášky stavebního zákona.

Stavby pro reklamu a reklamní zařízení umístěné na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru a nesmí narušovat základní členění průčelí budov a jeho významné detaily a nesmí narušit stabilitu těchto budov.

Na střechách budov nesmí přesahovat hřeben střechy a jejich celková výška nesmí přesahovat 2 m.

 

HYPERCUBE
 

Samostatně stojící třístranný nebo čtyřstranný hranol (apod.) různých velikostí. Instalace hypercube se na území Městské památkové zóny obecně nedoporučuje s výjimkou informací o konání kulturních a společenských akcí.
 

Jedná se o reklamní zařízení, jehož  umístění obecně nebude ze strany samosprávy města Ostravy na území města podporováno. Při povolování bude posuzována velikost, počet, vhodnost umístění, přičemž lze předpokládat souhlas s umístěním menších zařízení, která budou časově omezena – např. pro účel konání sportovních, společenských a kulturních akcí. Ve všech případech nesmí tento reklamní nosič mít nežádoucí pohledové vazby k dominantám v místě instalace a současně nesmí být bariérou při provozu na veřejném prostranství. Umístěním hypercube nesmí dojít ke snížení kulturních nebo přírodních hodnot v okolí instalace (např. umístění v přílišné blízkosti sochy případně památníku nebo nevhodné umístění v rámci veřejné zeleně či významné historické budovy). Povolením těchto zařízení se zabývá stavební zákon, který ve svém § 3 uvádí v odst. 2: „Zařízením se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické

zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro 8 m2 reklamu.“ Následně stavební zákon stanoví, jakým způsobem se povolují tyto tři druhy „reklam“:


• Informační a reklamní zařízení o celkové ploše 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací (v rámci intravilánu ochranná pásma nevznikají) – nevyžadují územní rozhodnutí, územní souhlas ani ohlášení stavebnímu úřadu (§ 79 odst. 2 písm. a) stavebního zákona).


• Reklamní a informační zařízení do 8 m2 (dle § 3 odst. 2 stavebního zákona se v případě plochy větší než 8 m2 jedná o stavbu pro reklamu) – vyžaduje územní souhlas (§ 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona).


• Stavby pro reklamu dle § 3 odst. 2 stavebního zákona (tedy reklamy větší než 8 m2 celkové plochy) – vyžadují územní souhlas a ohlášení stavebnímu úřadu (§ 96 odst. 2 písm. b) a § 104 odst. 1 písm. e) stavebního zákona).
 

K umístění těchto nosičů reklamy na komunikaci je třeba získat povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v případě, že má být umístěn na zpevněnou plochu (chodník, stezka, náměstí apod.).

V případě, že má být umístěn do ploch zeleně, pak je nutno povolení stavebního úřadu. V takovém případě je nutné zajistit, aby hypercube nebyl umístěn „pouze do zelené plochy“, ale byl zajištěn přístup ke každé z reklamních ploch po zpevněné ploše. 

Zařízení dočasné pro kulturní akci, ale v nepřiměřené velikosti v památkově chráněném území.

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí