Další typy nosičů

ZAKRYTÍ LEŠENÍ, PŘEVĚSY PŘES ULICI, PRAPORY, REKLAMY NA MOSTECH, PLOTECH, ZÁBRADLÍCH, SVĚTELNÉ REKLAMNÍ PANELY, JEDNORÁZOVÉ STÁNKY. Obecně jsou tyto typy reklamního zařízení na území města nežádoucí. Mnohá podléhají aktuálně platnému Nařízení města o regulaci reklamy na území městských památkových zón a určených ulic. Proto je nutné předem zjistit, kde bude reklama umístěna.

Další typy nosičů

ZAKRYTÍ LEŠENÍ
 

Ukázka zakrytí lešení plachtou s potiskem fasády opravovaného objektu (využití zejména v památkově chráněném území).

 

Jedná se o zakrytí konstrukce lešení při opravě objektu jako reklamní plochy. V památkové zóně je možné, aby byla plachta zakrývající lešení potištěna fotografickou dokumentací objektu. Loga zhotovitelů nebo projektanta nesmí zaujímat více než 20 % celkové plochy ochranné plachty. Optimální je jednobarevná plachta bez veškerých reklamních sdělení. V památkové zóně je vhodné reklamní plachty při rekonstrukci objektu těmto pravidlům přizpůsobit.


 

PŘEVĚSY PŘES ULICI, PRAPORY A PLACHTY
 

Umístění „vlajících praporů“ na fasádě.

Plátěné převěsy natažené přes ulici.

Převěs přes ulici lze definovat jako plochou konstrukci nebo plachtu uchycenou na dvou proti sobě stojících domech nebo sloupech veřejného osvětlení popř. konstrukcích mostů. Pod pojmem prapory se skrývají plachtové 
výstrče zasahující do veřejného prostoru (vlající, mnohdy bránící bezpečnému průchodu chodců) uchycené do fasád objektů nebo do samostatně stojící konstrukce Obecně je tato reklama nežádoucí, degraduje městské prostředí.

Umístění reklamních nosičů na konstrukci mostu.

Umístění reklamních nosičů na oplocení.


 

SVĚTELNÉ REKLAMNÍ PANELY
 

Umístění neúměrně velkého světelného panelu spolu s ostatními reklamními tabulemi působí chaoticky a znehodnocuje architektonické řešení fasády.

Umístění světelného panelu v historickém prostředí. Panel s viditelným přívodem elektrického vedení zasahuje svým umístěním do tektoniky podloubí.

Jedná se o LED nebo jiné světelné panely s reklamním sdělením (umístěné na fasádách nebo samostatných konstrukcích). Tento typ reklamy je pro území s památkovou ochranou nežádoucí. Je možné jej v těchto plochách 
povolit pouze v mimořádných případech pro oznámení o sportovních a kulturních akcích. 

V případě umístění světelného panelu v památkově chráněném území svůj záměr vždy konzultujte s odborem památkové péče. 

Před stavbou se obraťte na stavební úřad se specifikací technických parametrů a rozměrů lešení nebo konstrukce. 

Bude-li konstrukce umístěna na pozemní komunikaci, obraťte se též na příslušný silniční správní úřad.


 

STÁNKY
 

Vhodný typ jednorázových stánků do historického prostředí.

Jedná se o prodejní nebo propagační stánky, které mají dočasný charakter. Jde o objekty bez vytápění a zázemí.

Je nutné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace pro komerční i nekomerční účely. 

Je nutné se obrátit na příslušný stavební úřad a příslušný silniční správní úřad.

Vzhled stánků by měl korespondovat s charakterem prostředí, kam je umisťován a konstrukce by měla být z kvalitních materiálů. Design názvů jednotlivých stánků by měl být proveden vkusnou, jednotnou formou.

Nabídka jednotlivých stánků by měla mít jednotnou formu. Např. bílá písmena na černém pozadí.

 

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí