Jak postupovat?

Na samém počátku řešení reklamy, její podoby a umístění je nutno posoudit, do které z uvedených dvou skupin reklama patří. V obou případech je postup odlišný.

1

Nejedná se
o reklamní stavby

V případě, že se nebude jednat o Reklamní stavby
a reklamní zařízení uvedené v bodě Ad1) je
potřeba se seznámit s platným Nařízením města
o regulaci reklamy a posoudit, zda se jedná
o typ reklamy a zejména její umístění v plochách,
kde nařízení reklamu nedovoluje, či naopak.

2

Jedná se o reklamní stavby
a reklamní zařízení

V případě, že se jedná o Reklamní stavby
a reklamní zařízení uvedené v bodě Ad1), je
postup jejich povolení stanoven legislativou.
Dle § 3 odst. 2 stavebního zákona se zařízením
rozumí informační a reklamní panel, tabule,
deska či jiná konstrukce a technické zařízení,
pokud nejde o stavbu. Zařízení o celkové
ploše větší než 8m2 se považuje za stavbu
pro reklamu.

 

 

Dle § 2 odst. 3 stavebního zákona se stavbou rozumí veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu. V takovém případě je potřeba záměr projednat s místně příslušným stavebním úřadem a to zejména typ povolení dle konkrétního reklamního zařízení a také dle místa jeho umístění. Stavební úřad sdělí, která stanoviska a od kterých dotčených orgánů bude k povolení zapotřebí. Také je potřeba zajistit si k danému umístění souhlas, případně smlouvu vlastníka nemovitosti, na které má být umístěna. V případě, že se bude jednat o umístění na pozemek, lze předpokládat, že si stavebník bude muset zajistit i stanoviska správců sítí o tom, zda se na pozemku sítě nacházejí, či nikoliv a za jakých podmínek lze zařízení na pozemku umístit.

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vplatném znění, dále specifikuje požadavky na vzhled a umisťování reklamních staveb a reklamních zařízení.


Jedná se zejména:

• o zákaz umisťování reklamních staveb
a zařízení tak, aby narušovaly architektonický a urbanistický nebo pietní charakter prostředí,
ohrožovaly bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a drahách, obtěžovaly okolí, zejména obytné prostředí, hlukem nebo světlem nad limitní hodnoty
• při umisťování většího počtu reklamních staveb a zařízení v území musí být zajištěn jejich vzájemný soulad z hlediska technického řešení a soulad z hlediska urbanistického a architektonického charakteru prostředí
• umístěním a provozem nesmějí vznikat překážky pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace

• reklamní stavby a zařízení umístěné na budovách musí odpovídat jejich architektonickému charakteru, nesmějí narušovat základní členění průčelí budov, jejich detaily, či narušovat stabilitu, reklamy na střechách nesmí přesahovat hřeben a jejich výška nesmí být větší než 2 m, na oploceních nesmí přesahovat větší výšku jak 20% výšky oplocení. 

Platný Územní plán Ostravy rovněž upravuje umisťování reklamních staveb a zařízení. V plochách se způsobem využití „parky“, „lesy“, „krajinná zeleň“, „hřbitovy“ jsou reklamní stavby a zařízení nepřípustná, v ostatních plochách se hodnotí v kategorii podmíněně přípustné, v plochách ÚSES jsou zakázané, v plochách se způsobem využití „veřejná prostranství“ se posuzují velkoplošné reklamní stavby a zařízení o velikosti více než 3m2 v kategorii nepřípustné.

 

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí