Který typ reklamy řeší tento manuál?

Billboardy, reklamní pylony, nápisy na fasádách staveb, nápisy na střechách domů, reklamní tabule na fasádách domů, reklamní vitríny, válce, citylight apod.

Řeší reklamu, se kterou se potkáváme každý den při pohybu ve městě, ve veřejném prostranství jako jsou náměstí, parky, ulice, výpadové komunikace, fasády domů, zábradlí, mosty apod.

Jak lze reklamy a reklamní zařízení obecně rozdělit?

1)  Reklamní stavby a reklamní zařízení
2) Ostatní
 

Jaký je v nich rozdíl?

Ad 1) Reklamní stavby a reklamní zařízení

Jedná se o pojmy stanovené stavebním zákonem, kterými se pro účely tohoto zákona rozumí informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu. 
K jejich umístění je třeba povolení nejen stavebního úřadu, ale také například orgánu památkové péče, vlastníka pozemku nebo nemovitosti nebo vyžadují rozhodnutí jiného úřadu jako například rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání, zábor veřejného prostranství apod. Jejich povolení je řešeno zejména stavebním zákonem, ale také třeba i jinými právními dokumenty, jako je například územní plán města nebo zákon o památkové péči.


Jedná se zejména o tento typ reklamy:

Billboardy, reklamní pylony, nápisy na fasádách staveb, nápisy na střechách domů, reklamní tabule na fasádách domů, reklamní vitríny, válce, citylight, různé reklamní konstrukce typu např. „CUBE“, výstrče a další reklamní zařízení nad 0,6 m2 apod.


Ad 2) Ostatní

K jejich umístění není třeba povolení stavebního úřadu. Nejedná se o stavbu ani zařízení dle stavebního zákona. Umístění tohoto typu reklam řeší na území města platné Nařízení města o regulaci reklamy.

Jedná se zejména:

O různé „textilní a PVC“ plachty pověšené na zábradlích, balkónech, plotech, mostech. Bannery na fasádách staveb, plakáty na stavbách jako jsou fasády staveb nebo zastávkách MHD, reklamní koše, reklamní lavičky, výstrče a další reklamní zařízení do velikosti 0,6 m2, reklamní polepy sloupů (např. VO) nebo reklamní polepy výloh, reklamní zařízení venkovních zahrádek apod.

Manuál reklamy

Cílem manuálu je pomoci snížit dopady vizuálního smogu na město a zpřehlednit všem subjektům problematiku prezentace ve veřejném prostoru.

nebo Stáhnout celé znění nařízení

nebo Zobrazit mapu, kde nařízení platí